ANADOLU GIDA DAĞITIM SANAYİ VE İNŞAAT TAAH.TİC.A.Ş.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

1.      Genel Bilgi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

 

ANADOLU GIDA DAĞITIM SANAYİ VE İNŞAAT TAAH.TİC.A.Ş. (bundan sonra “ANADOLU GIDA” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

2.      Başvuru Hakkı

2.1 Başvuru Konuları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes ANADOLU GIDA’e başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıdaki hallerde veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 

3.      Başvuru Araçları

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesinde yer alan işbu KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

Başvuru Yöntemi Açıklama Başvuru Adresi
Posta ile http://www.anadolugida.com.tr internet sitesinde yer alan işbu başvuru formunun doldurularak

-ıslak imzalı bir nüshasının başvuru sahibinin kimliğini doğrulamaya olanak sağlayacak bilgilerle elden veya

-noter aracılığıyla iletilmesi

GENEL MÜDÜRLÜK

ANADOLU GIDA DAĞ.SAN.VE İNŞ.TAAH.TİC. A.Ş.  Topselvi Mah. D100 güney Yanyol cad.No:14/1

Kartal / İSTANBUL

e-posta https://www.anadolugida.com.tr internet sitesinde yer alan işbu başvuru formunun doldurularak güvenli elektronik imzalı e-posta

-KEP adresi veya

-e-imza veya

– mobil imza veya

-ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ) gönderilmesi

anadolugidadagitim@hs01.kep.tr

muhasebe@anadolugida.com.tr

 

 

*Başvuru gönderimlerinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 

4.      Kişisel Veri Sahibi İletişim Bilgileri

Adı Soyadı  
T.C. Kimlik Numarası  
Yabancılar İçin Pasaport Numarası, Kimlik Numarası, Uyruk Pasaport Numarası:

Kimlik Numarası:

Uyruğu:

Adresi  
Telefon Numarası  
E-posta Adresi  
ANADOLU GIDA ile Arasındaki İlişki   ð İş Ortağı                                ð Çalışan Adayı

ð Müşteri                                 ð  Eski Çalışan

ð Ziyaretçi                                ð Üçüncü Taraf ANADOLU GIDA Çalışanı

ð Diğer                                      ð Stajyer Adayı

       Lütfen belirtiniz: ___________________________

5.      Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Yöneltilebilecek Talepler

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:

  Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz
1 ANADOLU GIDA bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (a) )

 
2 Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum.

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (b) )

 
3 Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (c) )

 
4 Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (ç) )

 
5 ANADOLU GIDA ve/veya kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (d) )

 
6 Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

–         Silinmesini                                    ð

–         Anonim hale getirilmesini         ð

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (e) )

 
7 Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

 
  Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

–         Silinmesini                                    ð

–         Anonim hale getirilmesini         ð

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

 
8 Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (g) )

 
9 Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (h) )

 

6.      ANADOLU GIDA’in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak ANADOLU GIDA, kişisel veri sahibinin ANADOLU GIDA’e yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden ücreti talep edebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, ANADOLU GIDA tarafından, başvuru bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Orantısız çaba gerektirmesi
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (Bkz. 2.2)

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza ANADOLU GIDA tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

1 Adresime gönderilmesini istiyorum.
2 Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)

3 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 1. Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikayette Bulunma Hakkı

KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, ANADOLU GIDA’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikayette bulunabilir.

ANADOLU GIDA’e başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikayet söz konusu olamayacaktır.

Kişisel Veri Sahibi’in (Başvuru Sahibi’in):

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Başvuru Tarihi:

İmza:

İletişim Bilgileri:

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sikis Deneme Vidéos Bonusu Porno HdAbla Deneme Porno Bonusu Sex Canlı Sikiş İzle Bahis Sex Video Gençler Deneme Bonusu Sitesinde Sikişiyor Porna Deneme Bonusu Film Turkce Sikis Bahis Siteleri Vidéos Porno HD Canlı Casino Porna Bonus Sex Filmleri Hani Sektör senindi bacısını siktiğim? Famili Sex Deneme Sikiş Bonusu HdAbla Deneme Porno Bonusu Sex HdAbla Deneme Porno Bonusu Sex porn

beeg.porn sohbet